Thăm viếng và cầu nguyện tại nhà

Thăm viếng và cầu nguyện tại nhà

Lễ Phát Tang và Thăm viếng tại nhà quàn

Di Quan và Thánh Lễ An Táng

An Táng tại Nghĩa Trang Gate of Heaven

Bà Catarina lúc sinh thời

Bà Catarina lúc sinh thời